งานสาขาเครื่องกล

 ให้บริการงานวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล

 

งานให้คำปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการสร้าง/ติดตั้ง งานพิจารณาตรวจสอบ  ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๕๐

   

 

     -การจัดการพลังงาน

      -ระบบปรับภาวะอากาศ หรือระบบทำความเย็น