งานอุตสาหกรรม

 

 ให้บริการงานวิศวกรรมควบคุม สาขาอุตสาหการ 

 

งานให้คำปรึกษา  งานวางโครงการ  งานออกแบบและคำนวณ  งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต  งานพิจารณาตรวจสอบ  งานอำนวยการใช้  ซึ่งเป็นงานวิศวกรรมควบคุม สาขาอุตสาหการ ตามกฏหมาย ดังต่อไปนี้

 

๑) ให้คำปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม (Industrial Feasibility Studies) การจัดตั้งโรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป หรือโรงงานที่ลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน

 

๒) ออกแบบ/จัดทำ/รายการคำนวณ/ลงนามรับรอง  แบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน  แบบแปลนแผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร (Machine Lay-Out)  แบบแปลนอาคารโรงงาน รายการเครื่องจักรและการประเมินแรงม้า (Machine List)  เพื่อ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 (ใบ ร.ง. 4)  ตั้งโรงงาน1  หรือแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.03/2) หรือขอใบอนุญาตขยายโรงงาน2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน กับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) หรือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 

 1 ตั้งโรงงาน... ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 โดยไม่ได้รับใบอนุญาต  (ม.12) ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  หากเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายที่กำหนดไม่ให้ตั้งโรงงานในท้องที่ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.50)

 2การขยายโรงงาน...  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตขยายโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต (ม.18) หมายถึง การเพิ่มจำนวนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทำให้มีกำลังแรงม้ารวมเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป   หรือการเพิ่มหรือแก้ไขส่วนใดของอาคารที่ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 500 กิโลกรัมขึ้นไป ถือว่าเป็นการขยายโรงงานตามกฏหมาย  เจ้าของต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 7 วัน   ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ในกรณีที่โรงงานข้างต้นเป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่กำหนดจำนวนหรือขนาดที่จะให้ขยายไม่ให้ขยายในท้องที่ใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.52)

 

 

๓) ให้คำปรึกษา หรือเป็นผู้ตรวจสอบโรงงาน ประเมินความสอดคล้องของสภาพโรงงานอุตสาหกรรม ระบบต่างๆ วิศวกรรมความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และเครื่องจักรเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อให้เป็นไปตามตามบทบัญญัติของกฏหมายโรงงาน (พ.ร.บ.โรงงาน) พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง

 

๔) การออกแบบและการวางผังโรงงาน (Plant Layout and Design) กระบวนการบริหารการผลิตของโรงงานใหม่   หรือ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง จากเดิม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต  

 

๕) การผลิต การสร้าง การติดตั้ง การประกอบสิ่งใดๆ ทั้งที่เป็นระบบหรือบางส่วน หรือกระบวนการผลิต หรือ เครื่องจักร ของโรงงานอุตสาหกรรม

 

๖) งานวิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การออกแบบ Life Safety Design ตามมาตรฐาน NFPA 101 หรือ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ตามกฎหมายโรงงาน

 

๗) งานระบบดับเพลิง ที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป  โดยเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา หาทางเลือกที่เหมาะสม ออกแบบและคำนวณ ควบคุมการติดตั้ง จนถึงการทดสอบสมรรถนะต่างๆในระบบดับเพลิง ของอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

 

๘) การจัดทำและฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานตามหลักวิศวกรรม การดูแลบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น  ระบบดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ระบบควบคุมและกำจัดมลพิษ การป้องกันมลพิษ ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องของโรงงาน ฯลฯ  ที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน

 

(อ้างอิง : กฏกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๕๐, พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕)

 

 

 

หมายเหตุ    ๑)มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน บัญญัติว่า "ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทำอันเป็นความผิดนั้น ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย"

 

 

              ๒) มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติว่า  "ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนพร้อมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใด   เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตในสาขานั้นจากสภาวิศวกร"  ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

 

  

                   ) มาตรา ๗๔ บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ให้หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน กรรมการของบริษัท ผู้แทนของนิติบุคคล หรือผู้ซึ่งมีส่วนในการกระทำความผิดดังกล่าว มีความผิดในฐานะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ และสำหรับนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10 เท่า ของอัตราโทษปรับสำหรับความผิดนั้นด้วย

 

 

              ๔) งานในระบบดับเพลิง เช่น การให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุมการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ หรือบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำดับเพลิงหรืออุปกรณ์ จัดเป็นงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ดังนั้นต้องให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการและลงนามรับรอง