คุณสมบัติผู้ตรวจสอบเอกชนกรมโรงงาน

 ผู้ตรวจสอบเอกชน (ผู้ตรวจสอบตามมาตรา 9 พรบ.โรงงาน)

 "ผู้ตรวจสอบเอกชน" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามพระราชบัญญัตินี้

ใน พรบ.โรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ได้แบ่งผู้ตรวจสอบเอกชนเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

1. บุคคลธรรมดา คุณสมบัติ (มาตรา 9/1)

     1.1 มีสัญชาติไทย

     1.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านสารเคมี ด้านไฟฟ้า ด้านพลังงาน ด้านเครื่องกล ด้านโยธา หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมด้านหนึ่งด้านใดก็ได้  ทั้งนี้ การนับระยะเวลาของประสบการณ์ทำงานในแต่ละด้านนั้น ให้สามารถนำมารวมกันได้

      1.3 ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ด้านการตรวจสอบหรือรับรองโรงงานหรือเครื่องจักรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

   

ลักษณะต้องห้าม

           สามารถศึกษาได้จาก มาตรา 9/1 ของ พรบ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

 2. นิติบุคคล คุณสมบัติ (มาตรา 9/2)

        2.1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือรับรองโรงงานหรือเครื่องจักร และต้องมีทุนจดทะเบียนหรือหุ้นที่ชำระแล้วที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

        2.2 หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือสมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักณะต้องห้ามตามมาตรา 9/1

        2.3 มีผู้ตรวจสอบเอกชนประเภทบุคคลตามมาตรา 9/1 ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ปฎิบัติงานประจำอยู่ในนิติบุคคลนั้น

        2.4 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหน่วยตรวจสอบหรือหน่วยรับรองในขอบข่ายทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านสารเคมี ด้านไฟฟ้า ด้านพลังงาน ด้านเครื่องกล ด้านโยธา หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม

       

ลักษณะต้องห้าม

              สามารถศึกษาได้จาก มาตรา 9/2 ของ พรบ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

        

คำเตือน  ข้อความข้างต้นเป็นการสรุปจากกฎหมาย เพื่อให้สะดวกในการทำความเข้าใจ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายหรืออื่นใดได้ทุกกรณี