งานประเมินความเสี่ยง

 บริการให้คำปรึกษาจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย

 

 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 

        เพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ไปใช้งานให้สอดคล้องกับระบบ ILO-OHS2001 / OHSAS18001 / มอก.18001  และ/หรือ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งให้กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 ฉบับ และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ (กรณีโรงงานอยู่ในนิคมฯ)   เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๒) และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๒) เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน ความโดยสรุปบัญญัติว่า  

 

 "ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามท้ายประกาศนี้ (๑๒ ประเภท) ถ้าจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  ขอใบอนุญาตขยายโรงงาน  หรือ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (ใบ ร.ง.4) ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานนั้น  และต้องจัดให้มีการทบทวนและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯในคราวต่อไปพร้อมกับการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกครั้ง"

  

ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ตามกฎหมาย

 

 

ซึ่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานประกอบด้วย

      1.ข้อมูลแสดงรายละเอียดการประกอบกิจการ

      2.ข้อมูลรายละเอียดการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

      3.ข้อมูลรายละเอียดแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง

           โดยการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีใดก็ได้ที่เหมาะสม เช่น

              Checklist

              WHAT-IF Analysis

              Hazard and Operability Studied (HAZOP)

              Fault-Tree Analysis (FTA)

              Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

              Even-Tree Analysis

         หรือวิธีอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

       4.แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น มาตรการป้องกันและมาตรการควบคุมสาเหตุ (Control Measure) มาตรการระงับและฟื้นฟูเหตุการณ์ (Recovery Measure)  แผนงานปรับปรุงแก้ไข (Corrective Action Plan)

 

และรายละเอียดอื่นๆ    

 

  

 

                   

 

 

 

 

การสำรวจความเสี่ยง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุและลดความรุนแรงหากเกิดขึ้น

  

โดยการดำเนินการตรวจสอบโรงงาน ตรวจสอบ/ประเมิน ความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น อัคคีภัย การระเบิด ระบบบริหารจัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขลดข้อบกพร่อง ซึ่งบริษัทฯจะดำเนินตรวจสอบจริงที่หน้างานโดยวิศวกรความปลอดภัย(มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหกรรม) รวมถึงการพิจารณาในการจัดการ นโยบาย เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร ของอาคารนั้นๆ จากนั้นจึงนำผลทีได้มาประมวลและจัดทำรายงานเสนอต่อไป

 

  

 

การสำรวจเพื่อทำประกันภัยหรือต่ออายุกรมธรรม์

  

ให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงภัยให้กับโรงงานของท่านก่อนการเริ่มสัญญาประกันภัยหรือเพื่อการพิจารณาอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสม หรือเพิ่ม/ลด ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ซึ่งดำเนินการโดย ที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Chartered Insurance Advisor) จาก สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)