คุณสมบัติผู้ตรวจสอบพลังงาน

  ตามกฏหมาย

 

จากข้อกำหนดใน กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๕ กล่าวโดยสรุปว่า

 

นิยามความหมาย

 

ผู้ตรวจสอบและรับรอง  หมายความว่า  ผู้มีอำนาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หมายความว่า ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

ใบอนุญาต  หมายความว่า ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 

ใบอนุญาต (ใบ บตพ.๑๐ หรือ บตพ.๑๑ กรณีใบแทน) แบ่งตามลักษณะการขอได้ 2 ประเภท คือ ประเภทนิติบุคคล และประเภทบุคคลธรรมดา ส่วนคุณสมบัติกล่าวโดยสังเขปดังนี้

 

 

ประเภทนิติบุคคล  

       1.ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยฯ

       2.ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จาก สภาวิศวกร

       3.กรรมการ/บุคคลผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด คือ สัญชาติไทย, มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายวิศวกร ในสาขาที่กำหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น และเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรในแต่ละระดับ, ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน" ตามที่ พพ. กำหนด

        4.ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

        5.มีทีมงานประจำที่มีคุณสมบัติสามารถขึ้นทะเบียน กับ พพ. ในระดับ "ผู้ชำนาญการ" ได้อย่างน้อย 1 คน และ "ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ" อีกอย่างน้อย 2 คน (รวม 3 คน โดยห้ามซ้ำรายชื่อกัน จะนับเป็น 1 ชุดตรวจ)

 

 

ประเภทบุคคลธรรมดา

         1.มีสัญชาติไทย

         2.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายวิศวกร ในสาขาที่กำหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น และเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรในแต่ละระดับ

         3.ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามที่ พพ.กำหนด

         4.มีทีมงานประจำที่มีคุณสมบัติสามารถขึ้นทะเบียน กับ พพ. ในระดับ "ผู้ชำนาญการ" ได้อย่างน้อย 1 คน และ "ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ" อีกอย่างน้อย 2 คน (รวม 3 คน โดยห้ามซ้ำรายชื่อกัน) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

 

 

     ประจำ หมายถึง  สมาชิกในทีมงานไม่สามารถไปเป็นผู้ตรวจสอบให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นหรือทีมงานอื่นได้ เนื่องจากต้องแจ้ง ชื่อ-สกุล เลขประชาชน และต้นสังกัด กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อบันทึกไว้ในขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ

 

 

 

ส่วนคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบพลังงาน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ก็คือ ระดับผู้ชำนาญการ  และ ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

 

 

     ๑) ระดับผู้ชำนาญการ ต้องมีสัญชาติไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาที่กำหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น (สาขาเครื่องกล) และเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรในแต่ละระดับ  โดยต้องสำเร็จการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบมีผลสัมฤทธิ์ ในหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทั้งใน "ระดับผู้ช่วยชำนาญการ" และใน "ระดับผู้ชำนาญการ" ทั้ง 2 หลักสูตร อีกด้วย

  

             

วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการ และ ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ  คุณรณภพ  สุนทรโรหิต

 

 

     ๒) ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ต้องมีสัญชาติไทยและต้องสำเร็จการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบมีผลสัมฤทธิ์ ในหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน "ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ" 

 

    

วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ คุณอภิชาติ  ตันติวิวัฒนไชย

 

 

จากกฏกระทรวงกำหนดให้ผู้ตรวจสอบทั้ง 2 กรณี คือ ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิติบุคคล  ต้องมีคุณสมบัติ โดยมีผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คน (รวม 3 คน) ประกอบขึ้นเป็น 1 ทีมงาน และในแต่ละทีมงานกฏหมายกำหนดให้สามารถทำการตรวจสอบและรับรองได้ไม่เกินกว่า 30 อาคาร ในแต่ละรอบปี  ซึ่งในการตรวจสอบแต่ละแห่งต้องไปดำเนินการทั้งชุดทีมงาน (3 คน) อีกทั้งผู้ตรวจสอบทั้งในระดับผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ จะไม่สามารถแยกตัวไปรับงานเป็นผู้ตรวจสอบให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่นได้ (ไปเป็นผู้ตรวจสอบอิสระแบบผู้ตรวจสอบอาคารไม่ได้)  รวมถึงต้องไม่เป็นบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ

 

 

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน กฎหมายได้กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบและรับรอง ระดับผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อยอีก 2 คน ต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง (ส่งผู้อื่นไปตรวจ แล้วตนเองรอเซ็นต์เล่มรายงานอย่างตรวจสอบอาคารคงไม่ได้อย่างแน่นอน...) โดยในเล่มรายงานจะมีเอกสารแบบฟอร์ม เช่น "คำรับรองการตรวจสอบการปฎิบัติงานจริงของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ประจำปี........" ในแบบฟอร์มนี้จะมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล เลขประชาชน ตำแหน่งของผู้ตรวจสอบ(ระดับไหน)และวันที่ปฎิบัติงาน   ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้จะต้องมีผู้ลงนามรับรอง คือ ผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมายของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม, ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส, ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน, ผู้ตรวจสอบระดับผู้ชำนาญการ 1 คน, ผู้ตรวจสอบระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการอีก 2 คน ที่เข้าปฎิบัติงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมว่าผู้ตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ไปปฎิบัติงานด้วยตนเองจริง  และเอกสารชิ้นนี้ก็จะถูกแนบส่งไปพร้อมกับรายงานตรวจสอบพลังงานถึงอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ฉะนั้นหากข้อความหรือการรับรองเป็นเท็จผู้ที่ลงนามรับรองก็จะมีความผิดอาญาฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานอีกด้วย