ราคาค่าตรวจสอบการจัดการพลังงาน

 

 

ท่านเจ้าของอาคารควบคุมและเจ้าของโรงงานควบคุม 

 

 

หากโรงงานหรืออาคารของท่านเป็น โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ขณะนี้ได้มีประกาศล่าสุด1 จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทุกแห่งต้องได้รับ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในแต่ละรอบปี  ที่ท่านได้จัดทำขึ้น  โดย ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎหมาย2  (รายงานประจำปีใด ให้ส่งภายใน เดือน มี.ค.ของปีถัดไป)

 

1ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี ๒๕๖๐ และในปีต่อๆไป (ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560)

 

2ตามกฎหมาย หมายถึง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับ "ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน" (แบบ บตพ.๑๐) เท่านั้น   หากเป็นเอกสารอื่น เช่น วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทุกระดับชั้น  ประกาศนียบัตรด้านพลังงาน หรือปริญญาบัตรอื่นใด ฯลฯ  ก็ไม่จัดว่าเป็นผู้ตรวจสอบตามกฎหมายนี้    ซึ่งใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ใบ บตพ.๑๐) นั้นจะมีทั้งใบอนุญาต ประเภทนิติบุคคล และ ประเภทบุคคลธรรมดา  ให้ท่านเลือกตามความประสงค์ขององค์กรท่านเอง

 

 

 

 

สนใจให้บริษัทฯเสนอราคาค่าบริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หรือข้อมูลรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

โปรดสอบถามมาได้ทาง Email : rhodiumcon@gmail.com

หรือ

สายด่วน  094 524 5364

 

  บริษัท  โรเดียม คอนซัลแทนท์  จำกัด

ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.๐๐๐๒/๕๘ จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

 

โดยท่านต้องแจ้งข้อมูลและรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ชื่อ-สกุล ผู้ที่สอบถามและใช้สำหรับติดต่อประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

2.ชื่อนิติบุคคล เจ้าของอาคารหรือโรงงาน และสถานที่ตั้ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

3.ชื่ออาคารหรือโรงงาน และสถานที่ตั้ง ที่ประสงค์จะรับการตรวจสอบ  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (หากแตกต่างจาก ข้อ 2.)

4.ประเภทอาคารควบคุม หรือ โรงงานควบคุม

5.หมายเลข TSIC-ID ที่ใช้อ้างอิง