ราคาค่าตรวจสอบอาคาร

 

 

แนะนำโดย สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) ปี 2556

 

ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร ที่สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นราคาแนะนำให้กับผู้ตรวจสอบและเจ้าของอาคารทั้ง 9 ประเภท  เป็นกรอบอย่างกว้างๆ  ซึ่งการที่จะกำหนดราคาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  อาทิเช่น  คุณวุฒิและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบหลัก  ผู้ตรวจสอบร่วม(มีใบอนุญาตผู้ตรวจสอบประเภทบุคคลครบหรือไม่)  จำนวนผู้ตรวจสอบ  ระยะเวลาที่ใช้ตรวจสอบ   ความสลับซับซ้อนของอาคารและงานระบบประกอบ   ขนาดของอาคาร  จำนวนครั้งที่ตรวจสอบต่อปี  ความเสี่ยงภัยของอาคาร ฯลฯ  ดังนั้นราคาที่แน่นอนจะต้องได้รับการเสนอจากผู้ตรวจสอบก่อนเสมอ  

 

 

หากท่านต้องการทราบอัตราค่าบริการของ บริษัท ตรวจสอบอาคาร(2007) จำกัด  กรุณาติดต่อสอบถามได้ค่

 

  

 รูปภาพแสดง  กรรมการของบริษัทฯ ได้รับใบ Certificate ในหลักสูตร NFPA 101 จาก National Fire Protection Association (NFPA) สหรัฐอเมริกา

 

 

 

       

รูปภาพแสดง  ระดับชั้น ราคา และคุณภาพของผู้ตรวจสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับราคามาตรฐานของสมาคมฯ

เพื่อเจ้าของอาคารพิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบให้เหมาะสมกับระดับฐานานุรูปของอาคารตนเอง

 

 (ขอขอบคุณ คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร  นายกสมาคมฯ ที่เอื้อเฟื้อภาพประกอบ)