ตรวจสอบพลังงาน

 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อ 1 กันยายน 2560

 

 

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 

โดย

 

 บริษัท โรเดียม คอนซัลแทนท์ จำกัด

Rhodium Consultant Co.,Ltd.

 

ผู้ได้รับใบอนุญาต ประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.๐๐๐๒/๕๘

 

 

 

  

  "ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน" (ใบ บตพ.๑๐) ประเภทนิติบุคคล 

จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  เลขที่ น.๐๐๐๒/๕๘

 

 

 

 

 

เอกสารแสดงคุณสมบัติของบริษัทฯและทีมงาน เราครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมายฯ

 

 

              

 เอกสารการจัดตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด  และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

  

 

 

             

                  

                               วุฒิบัตรเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมและผ่านการสอบวัดความรู้  หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ทั้งในระดับผู้ชำนาญการ และระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (ครบถ้วนตามกฏหมาย)  จาก  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

 

 

                

 วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร "ผู้จัดการพลังงานระดับอาเซียน" จาก  ASEAN Energy Management Scheme

 

วุฒิบัตร "การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001" จาก สมอ. และ UNIDO

 

 

       

วุฒิบัตร "การยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006"