บริการของเรา

บริการของกลุ่ม Dr auditor

 

บริษัท ตรวจสอบอาคาร (2007) จำกัด

 

-ให้บริการตรวจสอบอาคาร 

 

ตามบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมอาคารที่กำหนดให้อาคารทั้ง 9 ประเภท ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทุกปี และให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งอาคารทั้ง 9 ประเภท ได้แก่

 

๑)อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป

 

๒)อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

 

๓)อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการชุมนุมคน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร หรือ ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

 

๔)โรงมหรสพ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 

๕)โรงแรม หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

 

๖)สถานบริการ หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

 

๗)อาคารชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือ อาคารอยู่อาศัยรวมที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลายครอบครัว เช่น อพาร์ทเมนต์ หอพัก แฟลต คอนโด เป็นต้น ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 

๘)โรงงาน หมายความว่า อาคารโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 

๙)ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่มีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

 

ที่มา : มาตรา 32 ทวิ  และ กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘

 

 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายดังนี้

๑)ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

๒)ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

๓)ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

๔)ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

 

 

การตรวจสอบของเราทุกอาคารจะทำการตรวจโดยกรรมการผู้จัดการด้วยตนเองและกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน หรือหากมีผู้ตรวจสอบร่วมในชุดจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทบุคคลด้วย เราจะไม่ใช้ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบตามกฎหมายมาตรวจสอบอาคารของท่านและเป็นแต่เพียงผู้ลงนามในรายงานผลการตรวจสอบเป็นอันขาด 

 

 

 

บริษัท โรเดียม คอนซัลแทนท์ จำกัด

 

-ให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

-ให้บริการงานวิศวกรรมควบคุมสาขาอุตสาหการ, ผู้ตรวจสอบโรงงาน

-งานวิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering) การประเมินความเสี่ยงภัย (Risk Assessment) เช่น อัคคีภัย ภัยจากการระเบิด สำรวจเพื่อทำประกันภัย ความปลอดภัยของพนักงาน เป็นต้น

-บริการให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม

-งานระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA สหรัฐอเมริกา