เกี่ยวกับเรา

 

 

                                                                    

 

 

กรรมการผู้จัดการ

 

นายรณภพ  สุนทรโรหิต

 

การศึกษา

-ระดับปริญญาเอก  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มทร.

-ระดับปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (ปัจจุบัน)

    

 -บริษัท โรเดียม คอนซัลแทนท์ จำกัด  

      ใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ ๐๘๒๔/๕๖ จาก สภาวิศวกร

      ใบอนุญาตเป็น ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ น.๐๐๐๒/๕๘ จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

      ใบอนุญาตเป็น ผู้ตรวจสอบอาคาร  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  ทะเบียนเลขที่ น.๐๒๙๓/๒๕๖๑  จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)

 

 

ประสบการณ์งานเพื่อสังคม

-ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้ตรวจสอบเอกชน (ผู้ตรวจสอบตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน) ของ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA)

-อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมัยที่ 8  ของ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA)

-อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ของ  สภาวิศวกร

-อนุกรรมการร่างมาตรฐานฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

-หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  (Thailand Accreditation Board of Engineering Education : TABEE) ของ  สภาวิศวกร

-วิศวกรอาสา ของ สภาวิศวกร  เลขที่ 11-00235

-ประธานคณะทำงานประสานงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

-กรรมการ/ประชาสัมพันธ์  สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.)

-กรรมการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบอาคาร สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.)

-ผู้เชี่ยวชาญกลาง เพื่อให้ความเห็นในชั้นศาลในฐานะผู้แทนของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

-อุปนายกคนที่หนึ่ง สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

-ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น วิศวกรวิชาชีพระดับเอเปค  ในเขตภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค  เลขทะเบียน THA-05-00004  โดย คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรเอเปคของสมาชิกทั้ง 19 ประเทศ และ 2 เขตเศรษฐกิจ

 Registered as an "Asia-Pacific Economic Cooperation Engineer" (APEC ENGINEER)  Registration No. : THA-05-00004  by  APEC Engineer Monitering Committee 

-ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  เลขทะเบียน ACPE-01451/TH  โดย คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) ของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

  Registered as an "ASEAN Chartered Professional Engineer" (ACPE)  Certificate No. : ACPE-01451/TH  by ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC) 

-ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาอุตสาหการ  ระดับวุฒิวิศวกร  เลขทะเบียน วอ.251  จาก สภาวิศวกร

-ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เลขทะเบียน พก.643  จาก สภาวิศวกร

-ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ตรวจสอบตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา เลขที่ บ.๐๑๒๒/๒๕๕๐ จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

คุณวุฒิ และ วุฒิบัตร

-International Seminar NFPA 101-2000 Life Safety Code by National Fire Protection Association (NFPA)

-วุฒิบัตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  โดย สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-วุฒิบัตร ผู้ตรวจสอบอาคาร โดย 5 สมาคมวิชาชีพ (วสท., ตปอ., ACAT, MECT, ASA)

-ประกาศนียบัตร การป้องกันอัคคีภัยในอาคาร  โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

-วุฒิบัตรขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฏหมาย  ระดับผู้ชำนาญการ เลขที่ ๑๐๐  ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

-วุฒิบัตร ผู้จัดการพลังงานระดับอาเซียน (Certified Energy Manager) หมายเลขทะเบียน Certificate No. : CEM-TH-197-0713 โดย ASEAN Energy Management Scheme (AEMAS) 

-ประกาศนียบัตร การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กับ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรม แห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

-วุฒิบัตร การยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล  ISO 50004 และ ISO 50006 ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

-วุฒิบัตร การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย  (Risk Assessment for Safety and Health)  โดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

-ประกาศนียบัตร  มอก.31000-2555 หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง  โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 

 ฯลฯ

 

 

สมาชิกสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ

-สภาวิศวกร  ประเภทสามัญสมาชิก เลขที่ 62831

-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) ประเภทวุฒิสมาชิกตลอดชีพ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  หมายเลข 1/022921

-สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.)  ประเภทบุคคลตลอดชีพ  เลขที่ 0268

-สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)  ประเภทสมาชิกสามัญ  เลขที่ CEAT No.3333

-National Fire Protection Association (NFPA)