ตรวจสอบอาคาร

 

โดย

 

บริษัท  โรเดียม คอนซัลแทนท์  จำกัด

Rhodium Consultant  Co.,Ltd.

 

ผู้ตรวจสอบอาคาร  ประเภทนิติบุคคล  จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง ทะเบียนเลขที่ น.๐๒๙๓/๒๕๖๑  

(กรรมการผู้จัดการลงมือตรวจสอบด้วยตนเอง ทุกโครงการ)

 

 

 

บริการตรวจสอบอาคาร

 

              ให้บริการตรวจสอบอาคารตามบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมอาคาร (ม.32 ทวิ) ที่กำหนดให้อาคารทั้ง 9 ประเภท โดยเจ้าของอาคาร หรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (กรณีอาคารชุด) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารทุกปี และส่งรายงานผลการตรวจสภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งอาคารทั้ง 9 ประเภท ได้แก่

 

              ๑)อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป

 

           ๒)อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

 

           ๓)อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อใช้ประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร หรือ ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

 

           ๔)โรงมหรสพ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับฉายภาพยนต์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 

              ๕)โรงแรม หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

 

           ๖)สถานบริการ หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

 

           ๗)อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลายครอบครัว เช่น อพาร์ทเมนต์ หอพัก แฟลต คอนโด ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 

           ๘)โรงงาน หมายความว่า อาคารโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 

              ๙)ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่มีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

 

 ที่มา : มาตรา 32 ทวิ และ กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘

 

 

 หลังการตรวจสอบอาคารเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ตรวจสอบได้มอบรายงานผลการตรวจสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารให้แก่ เจ้าของ ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว  ให้นำรายงานดังกล่าวส่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จากนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะพิจารณาผลการตรวจสอบในรายงาน    หากอาคารนั้นผู้ตรวจสอบได้ให้ความเห็นสรุปไว้ในรายงานว่า 

"ผู้ตรวจสอบขอรับรองว่าอาคารหลังนี้

  -โครงสร้างทั้งหมดมีความมั่นคงแข็งแรง  

  -ระบบประกอบอาคารมีครบถ้วน  

  -สมรรถนะของระบบรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งาน

  -ระบบและการบริหารจัดการความปลอดภัยที่ดีมีประสิทธิภาพ  

ดังที่กล่าวมาทั้งหมดทุกข้อ ผ่านหลักเกณฑ์ของกฏหมาย เป็นไปตามมาตรฐาน และเห็นว่าอาคารนี้มีสภาพปลอดภัยเหมาะสมในการใช้งานได้"   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะออก "ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร" (แบบ ร.๑) ให้ภายใน 30 วัน*  

 

 

ซึ่งเจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องแสดง "ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร" ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น   ตามข้อกำหนดของกฏหมาย

 

 

ส่วนในปีถัดไป เจ้าของอาคาร หรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารเล่มใหม่ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 30 วัน ก่อนที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับปัจจุบันจะมีอายุครบ 1 ปี  และกระทำเป็นวัฎจักรเช่นนี้ไปเรื่อยๆ  ตราบเท่าที่ยังใช้อาคารนี้อยู่ 

 

 

 *เจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) ได้ทันที  หากผู้ตรวจสอบรายงานว่า ไม่มีสิ่งบอกเหตุความบกพร่องของระบบต่างๆและโครงสร้างอาคารอยู่ในสภาพปกติ  เนื่องจากผู้ตรวจสอบอาคารเป็นผู้รับผิดชอบตามผลรายงานการตรวจสอบที่เจ้าของอาคารได้ยื่นไว้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 (อ้างอิง : หนังสือแจ้งแนวทางปฎิบัติฯ จาก สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการฯ ลว.๒๒ พ.ค.๒๕๕๑)

 

 

 

 

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) ออกโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 

 

บทกำหนดโทษ 

มาตรา 65 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร บัญญัติว่า  "เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ดำเนินการ อาคารทั้ง 9 ประเภท ที่ไม่จัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ  หรือ ไม่จัดให้มีการประกันภัยตามมาตรา 32 ตรี1 (เฉพาะอาคาร 6 ประเภท) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  นอกจากต้องระวางโทษตามความข้างต้นแล้ว ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะได้ปฎิบัติให้ถูกต้อง"

 

มาตรา 70  ถ้าการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข  หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทน ซึ่งอาคารใด  ผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ

 

มาตรา 32 ตรี1 บัญญัติว่า เจ้าของ ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ สำหรับอาคารบางชนิดหรือประเภทตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8(16) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจำนวนเงินเอาประกันภัยที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวงฯ.............(บัญญัติเพิ่ม โดย พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558)

 

ส่วนโทษของผู้ตรวจสอบอาคาร*

    หากผู้ตรวจสอบเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารอันเป็นเท็จหรือทำการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารโดยไม่พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายควบคุมอาคาร หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานความปลอดภัยฯ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฏกระทรวง  อาจถูกคณะกรรมการควบคุมอาคารเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและอาจถูกดำเนินคดีฐานการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ รวมถึงแจ้งให้สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อดำเนินการตามกฏหมายวิชาชีพกับผู้ตรวจสอบรายนั้นต่อไป

 

 *ฐานความผิดของผู้ตรวจสอบกำหนดไว้ใน มาตรา 55 ตรี และ ข้อ ๑๑ ของ กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.๒๕๔๘ และมาตรา 137, 269 แห่งประมวลกฏหมายอาญา

 

 

 

หากประชาชนทั่วไปหรือผู้ใช้สอยอาคาร พบเห็นอาคารที่ไม่ปลอดภัย อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน   หรือไม่ได้รับการตรวจสอบอาคารตาม มาตรา 32 ทวิ  หรือพบว่าผู้ตรวจสอบออกรายงานอันเป็นเท็จ ท่านสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสำนักงานโยธาธิการฯจังหวัดในทุกจังหวัด  หรือที่สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

 

 หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารซึ่งผู้ตรวจสอบจะดำเนินการ

 

๑)ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

๒)ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

๓)ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

๔)ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร


 

เงื่อนไขของบริษัทฯ  เราจะดำเนินการตรวจสอบอาคาร โดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ทุกโครงการ  เราจะไม่ว่าจ้างผู้อื่นต่ออีกทอดหนึ่ง หรือส่งผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต1 (อ้างตนว่าเป็น ผู้ตรวจสอบ) เข้าไปเดินตรวจสอบอาคารของท่านอย่างเด็ดขาด  ข้อสำคัญ เราลงนามรับรองผลของรายงานการตรวจสอบ ในนามผู้ตรวจสอบ ที่ได้รับใบอนุญาต  ประเภทนิติบุคคล

  

 1มาตรา 55 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร บัญญัติว่า  "ห้ามมิให้ผู้ใดทำการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ  เว้นแต่ผู้นั้นเป็นผู้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้"

  

 

 

                            

 

       

                 ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบตามกฎหมายควบคุมอาคาร ประเภทนิติบุคคล  ของ บริษัท  โรเดียม คอนซัลแทนท์  จำกัด

(กรุณาพิจารณาให้ถี่ถ้วนเนื่องจากเจ้าของอาคารบางระดับ ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างกับนิติบุคคล  แต่เมื่อได้รับรายงานผลตรวจกลับพบว่าผู้ตรวจสอบที่ลงนามรับรองมีแต่ใบอนุญาตประเภทบุคคลธรรมดา ก็มีให้เห็นมากในระยะหลัง)