กฎหมายตรวจสอบอาคาร

 กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

 

กฎหมายด้านวิศวกรรม

พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542

ตารางสรุปการประกอบวิชาชีพ แต่ละสาขา  

 

กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

 

 กฏหมายโรงงาน

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535