คุณสมบัติผู้ตรวจสอบอาคาร

 

จากบทบัญญัติในกฎกระทรวงเรื่องเกี่ยวกับประเภทและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคาร พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

 

ผู้ตรวจสอบอาคาร แบ่งตามลักษณะการขึ้นทะเบียนได้ 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล (บุคคลธรรมดา เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย บ.  แล้วตามด้วยตัวเลขลำดับที่ขึ้นทะเบียนทับปี พ.ศ.ที่ขอขึ้นทะเบียน  ส่วนนิติบุคคลนั้นจะขึ้นต้นด้วย  น.  แล้วตามด้วยตัวเลขและรายละเอียดอื่นเช่นกัน)