งานประเมินความเสี่ยง

 บริการให้คำปรึกษาจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย

 

 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 

        เพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ไปใช้งานให้สอดคล้องกับระบบ ILO-OHS2001 / OHSAS18001 / มอก.18001  และ/หรือ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งให้กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 ฉบับ และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ (กรณีโรงงานอยู่ในนิคมฯ)   เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๒) และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๒) เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน ความโดยสรุปบัญญัติว่า  

 

 "ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามท้ายประกาศนี้ (๑๒ ประเภท) ถ้าจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  ขอใบอนุญาตขยายโรงงาน  หรือ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (ใบ ร.ง.4) ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานนั้น  และต้องจัดให้มีการทบทวนและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯในคราวต่อไปพร้อมกับการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกครั้ง"

  

ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ตามกฎหมาย

 

 

ซึ่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานประกอบด้วย

      1.ข้อมูลแสดงรายละเอียดการประกอบกิจการ

      2.ข้อมูลรายละเอียดการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

      3.ข้อมูลรายละเอียดแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง</