งานสาขาไฟฟ้า

 

ให้บริการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงฯ

 

-ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ของโรงงานอุตสาหกรรม / อาคาร / สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตามบทบัญญัติ ของ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 (กฎหมายแรงงาน..กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจรับรองเป็นประจำทุกปี)

 

-ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550 (กฎหมายโรงงาน...กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการจัดให้มีการตรวจรับรองเป็นประจำทุกปี)