ตรวจสอบอาคาร

 

โดย

 

บริษัท  โรเดียม คอนซัลแทนท์  จำกัด

Rhodium Consultant  Co.,Ltd.

 

ผู้ตรวจสอบอาคาร  ประเภทนิติบุคคล  จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง ทะเบียนเลขที่ น.๐๒๙๓/๒๕๖๑  

(กรรมการผู้จัดการลงมือตรวจสอบด้วยตนเอง ทุกโครงการ)

 

 

 

บริการตรวจสอบอาคาร

 

              ให้บริการตรวจสอบอาคารตามบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมอาคาร (ม.32 ทวิ) ที่กำหนดให้อาคารทั้ง 9 ประเภท โดยเจ้าของอาคาร หรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (กรณีอาคารชุด) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารทุกปี และส่งรายงานผลการตรวจสภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งอาคารทั้ง 9 ประเภท ได้แก่

 

              ๑)อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป

 

           ๒)อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

 

           ๓)อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อใช้ประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร หรือ ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

 

           ๔)โรงมหรสพ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับฉายภาพยนต์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 

              ๕)โรงแรม หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

 

           ๖)สถานบริการ หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

 

           ๗)อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลายครอบครัว เช่น อพาร์ทเมนต์ หอพัก แฟลต คอนโด ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 

           ๘)โรงงาน หมายความว่า อาคารโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 

              ๙)ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่มีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

 

 ที่มา : มาตรา 32 ทวิ และ กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘

 

 

 หลังการตรวจสอบอาคารเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ตรวจสอบได้มอบรายงานผลการตรวจสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารให้แก่ เจ้าของ ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว  ให้นำรายงานดังกล่าวส่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จากนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะพิจารณาผลการตรวจสอบในรายงาน    หากอาคารนั้นผู้ตรวจสอบได้ให้ความเห็นสรุปไว้ในรายงานว่า 

"ผู้ตรวจสอบขอรับรองว่าอาคารหลังนี้

  -โครงสร้างทั้งหมดมีความมั่นคงแข็งแรง  

  -ระบบประกอบอาคารมีครบถ้วน  

  -สมรรถนะของระบบรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งาน

  -ระบบและการบริหารจัดการความปลอดภัยที่ดีมีประสิทธิภาพ  

ดังที่กล่าวมาทั้งหมดทุกข้อ ผ่านหลักเกณฑ์ของกฏหมาย เป็นไปตามมาตรฐาน และเห็นว่าอาคารนี้มีสภาพปลอดภัยเหมาะสมในการใช้งานได้"   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะออก "ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร" (แบบ ร.๑) ให้ภายใน 30 วัน*  

 

 

ซึ่งเจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องแสดง "ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร" ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น   ตามข้อกำหนดของกฏหมาย

 

 

ส่วนในปีถัดไป เจ้าของอาคาร หรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารเล่มใหม่ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 30 วัน ก่อนที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับปัจจุบันจะมีอายุครบ 1 ปี  และกระทำเป็นวัฎจักรเช่นนี้ไปเรื่อยๆ  ตราบเท่าที่ยังใช้อาคารนี้อยู่ 

 

 

 *เจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) ได้ทันที  หากผู้ตรวจสอบรายงานว่า ไม่มีสิ่งบอกเหตุความบกพร่องของระบบต่างๆและโครงสร้างอาคารอยู่ในสภาพปกติ  เนื่องจากผู้ตรวจสอบอาคารเป็นผู้รับผิดชอบตามผลรายงานการตรวจสอบที่เจ้าของอาคารได้ยื่นไว้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 (อ้างอิง : หนังสือแจ้งแนวทางปฎิบัติฯ จาก สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการฯ ลว.๒๒ พ.ค.๒๕๕๑)

 

 

 

 

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) ออกโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 

 

บทกำหนดโทษ 

มาตรา 65 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร บัญญัติว่า  "เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ดำเนินการ อาคารทั้ง 9 ประเภท ที่ไม่จัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ  หรือ ไม่จัดให้มีการประกันภัยตามมาตรา 32 ตรี1 (เฉพาะอาคาร 6 ประเภท) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  นอกจากต้องระวางโทษตามความข้างต้นแล้ว ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะได้ปฎิบัติให้ถูกต้อง"

 

มาตรา 70  ถ้าการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข  หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทน ซึ่งอาคารใด  ผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ

 

มาตรา 32 ตรี1 บัญญัติว่า เจ้าของ ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ สำหรับอาคารบางชนิดหรือประเภทตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8(16) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจำนวนเงินเอาประกันภัยที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวงฯ.............(บัญญัติเพิ่ม โดย พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558)

 

ส่วนโทษของผู้ตรวจสอบอาคาร*

    หากผู้ตรวจสอบเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารอันเป็นเท็จหรือทำการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารโดยไม่พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายควบคุมอาคาร หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานความปลอดภัยฯ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฏกระทรวง  อาจถูกคณะกรรมการควบคุมอาคาร